ADATVÉDELMI POLITIKA

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a Gold2home Kft., székhelye: Honvéd utca 8., 1054 Budapest, cégjegyzékszám: 01-09-412389 (a továbbiakban: Adatkezelő).
2. Az Adatkezelő elérhetőségei a következők


Cím:  Gold2home Kft., Honvéd utca 8. 1.em. 2. ajtó, 1054 Budapest

CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-412389

E-mail: info@aranyotthon.hu
Telefon: +36 1 451 8805

1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

2. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön az adatkezelőnek megadott, vagy amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének feldolgozása során szerzett meg.
2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait.


III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és céljai

1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő

 • Az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
 • az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti direkt marketinghez (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevél küldése),
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben a közvetlen üzletszerzés (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulása, amennyiben Ön nem rendel árut vagy szolgáltatást, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (2) bekezdésével összhangban.


1. A személyes adatok feldolgozásának célja

 • az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendelés esetén a megrendelés sikeres feldolgozásához személyes adatok szükségesek (név és cím, elérhetőségek), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétele, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adatkezelő általi teljesítése,
 • kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.


1. Az adatkezelő automatikus egyedi döntéshozatala a GDPR 22. cikke alapján

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adatkezelő a személyes adatokat megőrzi

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
 • A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.


V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a következők

 • az áruk/szolgáltatások szállításában/ a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vevők,
 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • marketingszolgáltatások nyújtása.

1. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (nem EU ország) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.
2. Üzemeltetett szolgáltatások, marketing és támogató szolgáltatások nyújtása

 • Google analytics - rögzíti a cookie-kat és a weboldal használatát

 VI. Az Ön jogai

1. A GDPR értelmében Önnek jogai vannak a következőkre

 • a GDPR 15. cikkével összhangban joga van hozzáférni személyes adataihoz,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke szerint, vagy a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke szerint.
 • A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint.
 • a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen általános szerződési feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja saját ügyfélfiókjában.

1. Jogában áll továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen a biztonságos/titkosított webes hozzáférést, az ügyféljelszavak titkosítását az adatbázisban, a rendszeres rendszerfrissítéseket, rendszeres rendszermentéseket.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés leadásával Ön megerősíti, hogy megismerte és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi feltételeket.
 2. A megrendelést fizetési kötelezettséggel erősítem meg, és így rögzítem az árat.
 3. Ön az online megrendelőlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A beleegyező négyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 4. Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát az Ön által az adatkezelőnek megadott e-mail címre is megküldi Önnek.

Az arany- és ezüstbefektetési termékek árai e fémek világpiaci árain és az árfolyamok változásán alapulnak. Árainkat óránként egyszer automatikusan frissítjük. A vásárláskor a jobb tájékozódás érdekében elhozzuk Önnek az egyes termékek árelőzményét.

Ezek a feltételek 2023. június 1-jén lépnek hatályba.

Spot price 16.04.2024 21:09:04: Gold 2250,87 EUR/Oz; Silver 26,63 EUR/Oz; HUF/EUR 395,42